Menu Close

Tvarkos ir taisyklės

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ darbo apmokejimo sistema

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio-darželio„Raudonkepuraitė“mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo, apskaičiavimo ir mokėjimo, nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo  tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonės

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2023 m. lapkričio 30 d. Nr. T1-293 „ Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose,  įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas.

Plungės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ vaizdo duomenu tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų etikos kodeksas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbo tvarkos taisyklės

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

 

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-8 Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

Plungės lopšelio-darželio “Raudonkepuraitė” darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” reagavimo veiksmų planas

Plungės lopšelio – darželio Raudonkepuraitė vaikų kasdieninio lankymo apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas

Skip to content