Menu Close

Tvarkos ir taisyklės

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ prieš smurtą nukreiptos politikos ir prevencinių veiksmų įgyvendinimo priemonės

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimas Nr. T1-259 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas.

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų etikos kodeksas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbo tvarkos taisyklės

Plungės lopšelio – darželio „Raudonkepuraitė“ darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašas

Centralizuoto vaikų priėmimo į Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T1-8 Dėl vaiko maitinimo kainos Plungės rajono savivaldybės ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį ugdymą vykdančiose įstaigose nustatymo

Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2022 m. balandžio 28 d. Nr. T1-90 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“

Plungės lopšelio-darželio “Raudonkepuraitė” darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės

Plungės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” reagavimo veiksmų planas

Plungės lopšelio – darželio Raudonkepuraitė vaikų kasdieninio lankymo apskaitos tvarkos aprašas

Plungės lopšelio-darželio„Raudonkepuraitė“mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo, apskaičiavimo ir mokėjimo, nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Plungės lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ekstremalios situacijos metu tvarkos aprašas

Skip to content