Menu Close

Veiklos programos

VEIKLA

Parengta ir įgyvendinama LOPŠELIO – DARŽELIO ,,RAUDONKEPURAITĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA.
Prioritetinė kryptis – nuolatinis bendruomenės mokymasis orientuojantis į šiuolaikinio gyvenimo pokyčius.
Ši programa skirta vaikams nuo 1 iki 5 ( arba 6) metų, t.y. iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.
Programa orientuota į vaiko kompetencijų ( sveikatos saugojimo, socialinės, komunikavimo, pažinimo, meninės) ugdymą, leidžianti pedagogui laisvai, kūrybingai organizuoti savo veiklą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžių, jo patirtį, grupės individualumą.

Įgyvendinama BENDROJI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROGRAMA.
Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 6 metų padėti subręsti mokyklai.
Priešmokyklinis ugdymas tėvų pageidavimu gali būti pradėtas teikti vaikams nuo 5 metų, jei vaikas tokiam ugdymui yra pakankamai subrendęs.
Tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam jo ugdymuisi mokykloje.

Parengta ir įgyvendinama LOPŠELIO DARŽELIO „RAUDONKEPURAITĖ“ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „SVEIKATUOLIAI“
Programos turinys apima ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Programa siekiama formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, įstaigos bendruomenės pastangomis kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo ugdymo sistemą bei įstaigos bendruomenės sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką.
Programos tikslas – vykdant kryptingą ir sistemingą ugdymo procesą, kartu su įstaigos bendruomene formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, saugoti ir stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, kurti sveikatai palankią aplinką.

Parengtas ir įgyvendinamas FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO MOKYKLOJE PLANAS.
Parengtas edukacinių aplinkų gerinimo planas EDUKACINIŲ APLINKŲ GERINIMO PLANAS

 

 

Skip to content