Menu Close

Istorija

ĮSTAIGOS ISTORIJA

1969 m. spalio 27 d. įsteigiamas 280 vietų lopšelis-darželis Nr. 3
1970 m. sausio 8 d. įstaiga pradeda darbą. Dirba 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Dvi lopšelio grupės savaitinės, kitos dirba 12 val. Pedagoginį darbą dirba 11 auklėtojų. Darželio vedėja – Regina Stūrienė.
1974-1975 m. vedėja dirba Elena Drizgienė.
1975 m. liepos 1 d. lopšeliui-darželiui vadovauja Genovaitė Eidukienė.
1978 m. lopšelis-darželis pavadintas ,,Raudonkepuraitė“.
1990m. įstaiga pasirenka etnokultūrinio ugdymo kryptį, kurią integruoja į bendrąją ugdymo programą. Ugdymas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis „ kūrybinio- kompleksinio ugdymo metodu. Programa modifikuotai taikoma lopšelio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
Įstaigoje suformuotos 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 parengiamosios mokyklai vaikų grupės.
1999 m. spalio 1 d. įstaigai pradeda vadovauti Daiva Valužienė.
2002m. įstaiga turi suformuotą filosofiją, misiją, viziją.
2003 m. Švietimo įstatyme greta ikimokyklinio ugdymo įteisinama nauja švietimo sistemos dalis – priešmokyklinis ugdymas, kuris neatsiejamai susijęs su ikimokyklinio ugdymo liberalizavimu su ugdymui keliamais aukštais kokybės reikalavimais.
2005 m. spalio 1 d. įstaiga tampa finansiškai savarankiška asignavimų valdytoja. Įsteigiami nauji etatai: vyriausiojo buhalterio, kasininko, sekretoriaus.
2007 m. rugsėjo 1 d. ugdymo procesas vyksta pagal lopšelio- darželio ,,Raudonkepuraitė“ pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą, kurios turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą.
2008 m. įstaigoje veikia 10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus grupės (1,5 – 3 m.),6 ikimokyklinio amžiaus grupės (3 – 6 m.), 2 priešmokyklinio amžiaus grupės (6 – 7 m.). Ugdymo modelis – 10,5 val.
2009 – 2011 m. vykdytas ŠMM ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūros projektas “Ikimokyklinio ugdymo plėtra”, kurio tikslas – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės bei efektyvumo gerinimas. Naujai suremontuotos 3 ugdymo grupės, įrengtas modernus metodinis centras, pakeisti langai, nupirkti baldai, kompiuterinė technika.
Lopšelis – darželis vykdo dvi programas:
1. Bendrąją priešmokyklinę ugdymo programą (2014 m.)
2. Lopšelio – darželio “Raudonkepuraitė” ugdymo programą (2015 m.)
Ugdymo programų turinys orientuotas į vaiko kompetencijų (socialinės, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninės) ugdymą, reikalingą tolimesnei vaiko asmenybės raidai.
2016 m. rugsėjo 1 d. įvestas privalomas priešmokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo programos trukmė 640 val.
Valstybės lėšomis, pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, yra finansuojamas 4 ugdymo valandos per dieną (arba 20 val. per savaitę), kitą dalį finansuoja steigėjas. Visus kitus mokesčius nustato įstaigos steigėjas.
2018 m. įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.
Parengta 2018 – 2022 m. sveikatos stiprinimo programa “Sveikatuoliai”.
2019 – 2024 m. įstaiga pripažinta aktyvi mokykla. Parengtas fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planas.

2022 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  įsakymu Nr.V-1269 patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo programa. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa,  skirta 5–6 metų vaikams. Išskirtos šešios ugdymosi sritys: gamtamokslinis ugdymas, kalbinis ugdymas, matematinis ugdymas, meninis ugdymas, socialinis ugdymas, sveikatos ir fizinis ugdymas. Vaikų įgūdžiai, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes, įgyjami per patyrimą ir integraliai – žaidžiant, stebint, eksperimentuojant, veikiant įvairiose aplinkose, ugdant 7 kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, skaitmeninę.

2022 m. lapkričio 24 d. įsteigtas Plungės lopšelio-darželio “Raudonkepuraitė”  ikimokyklinio ugdymo skyrius “Vėrinėlis”.

 

 

Skip to content