Menu Close

Savivalda

Lopšelyje – darželyje veikia savivaldos institucijos – mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokyklos tėvų grupė.

MOKYKLOS TARYBA

Eil. nr. Vardas Pavardė Pareigos
1. Odeta Derkintienė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pirmininkė
2. Daiva Stankevičiūtė
priešmokyklinio ugdymo mokytoja
3. Jovita Geštautė
ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Kristina Viešniauskienė
bendruomenės atstovė
5. Kristina  Šetkauskė tėvų atstovė
6. Gediminas Česnauskis
tėvų atstovas
7. Dinara Adomavičienė tėvų atstovė

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, atstovaujanti pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
Tarybos veiklos sritys (kompetencija):
• nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, aprobuoja Mokyklos nuostatus, strateginį planą, metinį veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles;
• inicijuoja šeimos ir Mokyklos bendradarbiavimą;
• išklauso direktoriaus metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų dėl Mokyklos veiklos, vertina vadovo veiklą;
• teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
• svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus.
• už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, visi įstaigoje dirbantys mokytojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai.
Mokytojų taryba:
• aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
• svarsto Mokyklos veiklos planą, aptaria ugdymo planus;
• analizuoja Mokyklos veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
• aptaria vaikų sveikatos, saugios veiklos, korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
• skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą.

Mokyklos tėvų grupė – teikia siūlymus įstaigos Tarybai ir įstaigos direktoriui dėl ugdymo kokybės ir mokyklos veiklos tobulinimo.

Skip to content