Menu Close

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

 

                       Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam ugdytiniui, tai labai aiškiai atsispindi geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno ugdytinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.
2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

                  Ruošiantis 2024 m. įgyvendinti įtraukųjį ugdymą, mūsų įstaiga siekia mokytis gyventi žmonių įvairovėje ir mokytis iš skirtybių; planuoja įkurti sensorinę erdvę; puoselėti įtraukiojo ugdymo vertybes: lygybę ir lygiavertiškumą, teisę, dalyvavimą, pagarbą dalyvavimui, bendruomeniškumą,  pasitikėjimą, sąžiningumą, drąsą, džiaugsmą, empatiją, meilę, optimizmą ir tikėjimą. Mokytojų ir švietimo pagalbos teikėjų pagrindinė užduotis – konsultuoti tėvus švietimo pagalbos teikimo klausimais; skatinti ugdytinius aktyviai mokytis bendradarbiaujant ir atrandant kiekvienam tinkamą ir empatišką sprendimą. Įtraukiojo ugdymo proceso planavimas ugdo kritinį mąstymą, moko spręsti iškilusias problemas, ugdo kūrybiškumą. Tik mokytojas ir specialistas sprendžia kokius metodus ir strategijas pasirinks organizuodamas ugdymą, siekdamas užtikrinti kokybišką mokymosi procesą. Įtraukusi ugdymas reikalauja keistis iš esmės, pervertinti savo vertybines nuostatas, patobulinti kompetencijas, atrasti empatijos jausmą ir taikyti kitokį ugdymo turinį ir išskirtinius metodus. Mūsų įstaigai svarbus kiekvienas vaikas, mes augame, keičiamės ir mokomės vieni iš kitų, dalindamiesi gerąja patirtimi su besimokančiais ir patiriančiais įtraukties būtinybę bei poreikį. Siekiantiems išsamiau susipažinti su aktualia informacija, rekomenduojame susipažinti su dokumentais, reglamentuojančiais įtraukųjį ugdymą:
          1. 2017 Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas: naujos įžvalgos ir įrankiai – galutinė jungtinė ataskaita. (2017). Red. M. Kyriazopoulou, P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné ir F. Bellour. Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra, Odensė, Danija https://www.european-agency.org/resources/publications/inclusive-early-childhood-education-new-insights-and-tools-final-summary
       2. Dėl ugdymo organizavimo rekomendacijų mokiniams, kuriems diagnozuotas autizmas, patvirtinimo. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/019aae80f65c11eaa12ad7c04a383ca0?fbclid=IwAR17c-SbQuIY4gpSF-LMN7QNLUFAXotNkrAGyizZxPYOCSQLDZEnIhQugBM
         3. LR Švietimo įstatymas nuo 2024 m. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/741a2d624dfd11ec86bdcb0a6d573b32
         4.
Visuotinė žmogaus teisių deklaracija.

         5. Vaiko teisių konvencija (1989).
         6. Neįgaliųjų teisių konvencija (2006).

             Kaip atpažinti autistišką vaiką

     Tėveliai, stebėdami savo vaikučių raidą atkreipkite dėmesį
       Galbūt Jūsų vaikui:

 • Sunku suvokti vizualinę informaciją? (nesidomi ir/ar nesupranta to ką jam rodote)
 • Visada laikosi rutinos: negalite įvesti į darželį pro kitas duris ar panašiai.
 • Padidėjęs vizualinis vaiko jautrumas? (jautriai reaguoja į demonstruojamą žaisliuką)
 • Jį trikdo ryški šviesa, apšvietimo mirgėjimas?
 • Jam sudėtinga matyti visumą?
 • Jis linkęs koncentruotis į smulkius, nereikšmingus objektus? (trupiniai ant kilimo, smulkūs žaislai, dėlionės detalės)?
 • Vaikas jautrus garsams, triukšmui? Dengiasi rankomis ausis.
 • Nėra linkęs bendrauti (atsisako dalyvauti veikloje)?
 • Nepalaiko akių kontakto (vengia žiūrėjimo į akis)?
  Autizmo bruožai – tai nebūtinai yra protinė negalia, tai nėra savaime išaugama, jei nieko nedirbsime. Kuo anksčiau išsiaiškinsime, pradėsime visi kartu kryptingai dirbti – tuo geresnis ir greitesnis bus pokytis. Tėvelių įsitraukimas į pagalbos vaikui procesą yra pati didžiausia pagalba padedant užtikrinti ne tik vaiko ugdymo(si) kokybę, bet ir kokybišką bei savarankišką tokio vaiko gyvenimą ateityje.

  Kuo ankščiau pastebėsite šį vaiko elgesį, tuo ankščiau bus nustatytas sudėtingas neurologinis vaiko raidos sutrikimas – Autizmo spektro sutrikimas. Tai sutrikimas, išliekantis visą gyvenimą, paveikiantis vaiko socialines, kalbos, sensorikos, motorines, pažintines, emocines, stereotipinio elgesio, savarankiškumo sritis. Autistiški vaikai gali pradėti vėliau vaikščioti, vėliau kalbėti (naudoti „savakalbę“), gali sutrikti laikysena, eisena, koordinacija, bendroji ir smulkioji motorika. Tokie vaikai dažnai nepakankamai dėmesingi pažįstamiems garsams (tėvų balsams, neatsiliepia šaukiami vardu, labiau domisi nekalbiniais garsais), atrodo išsiblaškę, sutrikę.

  Pagalba autistiškam vaikui. Būtina užtikrinti pastovią rutiną siejamą su prausimusi, apsirengimu ir kitomis įprastomis veiklomis. Kadangi jie nėra lankstūs ir greitai prisitaikantys prie pokyčių, būtina suprasti, kad net ir menkiausias pasikeitimas jų aplinkoje, rutinoje ar ritualuose gali sukelti audringą vaiko reakciją. Šie vaikai ypač prisiriša prie vieno žaislo ar daikto, todėl nereikia stebėtis, kad vaikas nežino kaip žaisti su žaislais, perdėtai juos rikiuoja į vieną liniją ir nerodo susidomėjimo žaisti vaizduotės žaidimų. Autistiški vaikai dažnai kartoja tuos pačius veiksmus, sunkiai įsitraukia į daugelį žaidimų ar veiklų, greitai išsiblaško, jiems sunku susikoncentruoti ties viena veikla, todėl būtina padėti vaikui susikaupti, išbūti veikloje, gebėti veiklą suskaidyti į kelias trumpesnes veiklas.

  Naudingos nuorodos

   

  Rekomendacijos pedagogams, mokytojų padėjėjams: https://www.plungespspc.lt/itraukusis-ugdymas/

  Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose: 
  https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/10/%C4%AERS-integracija-ikimokyklin%C4%97se-%C4%AFst.pdf

  Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo pedagogams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas : https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/

  Įtraukusis ugdymas Geros mokyklos koncepcijoje apibūdinamas kaip kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Daug klausimų, nerimo ir diskusijų kelia viena įtraukiojo ugdymo plėtros krypčių, susijusi su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Ugdant ypatingus ikimokyklinio amžiaus vaikus, mokytojams kyla nemažai iššūkių, kuriuos įveikti ne visada yra paprasta ir lengva. Tam, kad padėtumėme vaikui visapusiškai ugdytis, išmokyti patirti sėkmę šiuolaikiniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, reikia ir patiems nuolatos tobulėti, suprasti vaiko poreikius, galimybes, kurti šiuolaikišką, inovatyvią, ugdymąsi skatinančią aplinką. Tad džiaugiamės ir labai dėkojame Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos spec. pedagogei Auksei Puškorienei Auksė Puškorienė už pasidalinimą gerąja savo darbo patirtimi, siekiant užtikrinti kokybišką įtraukiojo ugdymo plėtojimą. Susitikimo metu kalbėjome, diskutavome bei ieškojome atsakymų, koks gi turėtų būti šiandienos darželis, kad jame kiekvienam vaikui būtų gera.

   

   

Skip to content